សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

នាម កែប្រែ

កំប៉ូត

  1. សក់​ដែល​គេ​កោរ​ជុំ​វិញ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​សល់​តែ​មួយ​ដុំ
    កំប៉ូត​សក់, សក់​មួយ​កំប៉ូត។

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត