ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

នាមកែប្រែ

窒素 (hiragana ちっそ, rōmaji chisso)

  1. នីត្រូសែន