សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កកេបកកាប (kâkébkâkab)

  1. ដែល​កខ្វេសកខ្វាសដោយ​ខំ​ប្រឹងដើរ ឬ​ប្រឹង​ឡើង​ឲ្យ​បានឆាប់។​
    ខំ​ឡើង​ដើម​ឈើ​កកេបកកាប

បំនកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស