សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កកែក+កកោក>កកែកកកោក។

នាមកែប្រែ

កកែកកកោក (kâkêkkâkaôk)

  1. សំដីនិយាយ​គ្នា ឮ​សូរកកោកច្រើនដង

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កកែកកកោក (kâkêkkâkaôk)

  1. សូរ​កកោក​ៗ ច្រើន​ដង។

បំណកប្រែកែប្រែ

ន័យដូចកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត។