សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

ទំរង់ឆ្លាស់កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កកែកកកោក > ប្រែពី ក>ខ > កខែកកខោក។

នាមកែប្រែ

កខែកកខោក (kâkhêkkâkhaôk)

  1. កកែកកកោក

គុណកិរិយាកែប្រែ

កខែកកខោក (kâkhêkkâkhaôk)

  1. កកែកកកោក

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • សព្វានុក្រមខ្មែរ