សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កកែកករ (kâkêkkâr)

  1. សំដី​និយាយ​មិន​ច្បាស់​លាស់ យ៉ាង​ដូចក្មេងតូច​ដែលទើបចេះស្ដី

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កកែកករ (kâkêkkâr)

  1. ដោយនិយាយមិនច្បាស់ដូចកូនក្មេងតូចដែលទើបចេះស្ដី។
    កូន​ប្រុស​ខ្ញុំ​បាន​ចេះ​ស្ដី​កកែ​កករហើយ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកែកករ (kâkêkkâr)

  1. និយាយមិនច្បាស់ដូចក្មេង។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ​-អង់គ្លេស