សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ក្រោះ > ក- + ក្រោះ > កក្រោះ។(ផ្នត់ដើម)

គុណនាមកែប្រែ

កក្រោះ (kâkraŏh)

  1. ក្រៀមក្រោះគ្មានន័យឥតរសជាតិ

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្រោះ (kâkraŏh)

  1. ដោយឥតរសជាតិ
    សោះកក្រោះ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស