"ឧបសម្ព័ន្ធ:ក"

ខ្មែរកែប្រែ

ផ្នត់ដើមកែប្រែ

ក- (kâ-)

  1. បុព្វបទ រឺ ផ្នត់ដើមសម្រាប់ដាក់នៅ​ពីមុខពាក្យណាមួយធ្វើឲ្យពាក្យនោះកាន់តែមានន័យសកម្ម​ និងសង្កត់ន័យ​នៃពាក្យកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីបង្កើតកិរិយាសព្ទនោះឱ្យកាន់តែលឿនឡើង ច្រើនប្រើជាមួយពាក្យណាដែលមានព្យញ្ជនៈ រឺ
  2. បង្កើតជាមួយពាក្យណាមួយដែលធ្វើឱ្យគុណនាមកើនឡើងទ្វេដង ប្រើនៅមុខពាក្យមានព្យញ្ជនៈ រឺ នាំមុខ។
  3. ប្រើដើម្បីបង្កើតជាពាក្យឧទានសព្ទ ដូចជាសំឡេងអ្វីមួយជាដើម
  4. ប្រើដើម្បីបង្កើតពាក្យជាគុណកិរិយា ច្រើនប្រើជាមួយ ពាក្យដែលមានព្យញ្ជនៈ រឺ នាំមុខ។
  5. ប្រើសម្រាប់បង្កើតពាក្យដែលផ្ដើមដោយអក្សរ ក រឺ ខ ដើម្បីបង្កើតជាពាក្យបរិវារសព្ទ
  6. ប្រើសម្រាប់បង្កើតនាមការក៍ អ្នកធ្វើទង្វើ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត