សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ក្អាកក្អាយ> ក្អាយ> ក-+ក្អាយ> កក្អាយ។ (ផ្នត់ដើម)

បរិវារសព្ទកែប្រែ

កក្អាយ (kâkqay)

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ កក្អាក
    សើច​កក្អាកកក្អាយ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស