សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ក្អឹកៗ > ក- + ក្អឹក> កក្អឹក។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អឹក (kâkqœ̆k)

  1. បង្ហាញពីសំឡេងក្អឹក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ ដូចជាគេផឹកទឹក។
    សើច​កក្អឹក។​

បំណកប្រែកែប្រែ

ឧទានសព្ទកែប្រែ

កក្អឹក (kâkqœ̆k)

  1. សូរក្អឹក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជជួន-ណាត