សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កខិក + កខក់> កខិកកខក់។

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កខិកកខក់ (kâkhĕkkâkhkâ)

  1. ឈ្លក់, រង្គោះ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឧទានសព្ទកែប្រែ

កខិកកខក់ (kâkhĕkkâkhkâ)

  1. សូរ​ដោយ​ឈ្លក់​ទឹក, ដោយ​រង្គោះ។

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស