សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កខិប (kâkhĕb)

  1. កោង, ក្ងិ

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កខិប (kâkhĕb)

  1. ដែល៑ងកោងក្ងិ។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស