សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កខិបកខុប (kâkhĕbkâkhŏb)

  1. ដែល​មានចិត្តអរ ព្រោះបាន​របស់ជាទីគាប់​ចិត្ដ។

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កខិបកខុប (kâkhĕbkâkhŏb)

  1. ដោយមានចិត្តអរ ព្រោះបាន​របស់ជាទីគាប់​ចិត្ដ។
    អរ​កខិបកខុប

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត