សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

បរិវារសព្ទកែប្រែ

កខ្វិក (kâkhvĕk)

  1. សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យកខ្វក់
    កខ្វិកកខ្វក់។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត