សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ???

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កង្កួញ (kângkuŏnh)

  1. ក្ដាប់​ដៃ, ក្ដាប់​ប្រមោយ ដោយបួងដៃ ឬប្រមោយឡើង។

បច្ចេកពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស