បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កង្ក្រម (kângkrâm)

  1. លតាជាតិមានផ្កាពណ៌សច្រើន។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស