សូមជួយដាក់សំឡេងនិងរូបផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វារ > ក 'ខ' + -ង- + ្វារ > កង្វារ។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កង្វារ (kângvéar)

  1. ប្រដាប់​សម្រាប់ខ្វារ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរអង់គ្លេស