សូមជួយដាក់រូប និង សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កង្ហរ (kânghâr)

  1. ឧបករណ៍មួយដែលយកទៅដុតគ្រាប់តូចដីឥដ្ឋ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស