កញ្ចប់កញ្ចូវ

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចប់ + កញ្ចូវ 'ក្រញូវ' > កញ្ចប់កញ្ចូវ។

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កញ្ចប់កញ្ចូវ (kânhchâbkânhchov)

  1. សម្ដែងកាយវិការ​ដោយ​ធ្វើ​មាត់​ដូច​គេខ្ចប់ ធ្វើ​មុខ​ក្រញូវ

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ចប់កញ្ចូវ (kânhchâbkânhchov)

  1. ដែលសម្ដែង​កាយ​វិការ​ដោយ​ធ្វើ​មាត់​ដូច​គេ​ខ្ចប់ ធ្វើ​មុខ​ក្រញូវ។
    មុខមាត់​កញ្ចប់​កញ្ចូវ
    មនុស្ស​កញ្ចប់កញ្ចូវ

បំណកប្រែកែប្រែ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមខ្មែរ។