សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កញ្ចាម (kânhcham)

  1. តួអន្ទាក់សម្រាប់ទាក់ដំរីព្រៃ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាត ។