សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កញ្ឆាត់ (kânhchhat)

  1. លោតដោយ​ស្នៀតផ្សេងៗ។
    លោត​កញ្ឆាត់
    វាយកញ្ឆាត់...។

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កញ្ឆាត់ (kânhchhat)

  1. សកម្មភាពលោតដោយស្នៀតផ្សេងៗ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. [១]
  3. Online Dictionary