ខ្មែរ កែប្រែ

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កសាងថ្មី

  1. ភូមិនៃឃុំគយម៉ែង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ (ភូគព្ភក្រម:០១០២០៥០៦) [១]

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ