ខ្មែរ

កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ

កែប្រែ

ចៀរ

  1. ចិតកាត់​ឲ្យ​ជា​ចំនៀរ
    ចៀរ​ស្លឹក​ចេក។
  2. តម្រឹម
    ចៀរ​ជើង​សក់។

ពាក្យទាក់ទង

កែប្រែ