សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យសំស្ក្រឹត កឌ និងបាលី ក័ឌហែក, ផ្តាច់,...”

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

កាត់

 1. ផ្តាច់​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​មុខ​មុត​មាន​កន្ត្រៃ, រណារ​ជាដើម ។
  កាត់​ឈើ ។
  កាត់​សក់
  កាត់​សំពត់ ។
 2. (គណនាករវិទ្យា) cut, couper ប្ដូរឯកសារ ផ្នែកខ្លះនៃអត្ថបទ រូបភាព ព័ត៌មាន ឬ កិច្ចការណាមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។

លុបឯកសារផ្នែកខ្លះនៃអត្ថបទ រូបភាពព័ត៌មានឬ កិច្ចការណាមួយប៉ុន្តែអាចយកមកបង្ហាញឡើងវិញបាន។

 1. ឆេះ ។
  ឧស​នេះ​កាត់​ល្អ ។
 2. (ព.ប្រ.) ដើរ​តម្រង់; សំដៅ​ឆ្ពោះ (ហាក់​ដូច​គេ​កាត់​ផ្តាច់​ចំ​កណ្ដាល​អ្វី​ៗ) ។
  កាត់​ភូមិ​កាត់​ស្រុក ។
  កាត់​ភក់​កាត់​ជ្រាំ ។
  កាត់​ពី​នាយ​ធ្លាក់​អាយ ។

ន័យផ្ទុយ កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

សន្តានពាក្យ កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

គុណនាម កែប្រែ

កាត់

 1. ដែលឆេះ
 2. ដែល​កើត​អំពី​មាតា​បិតា​ជាតិ​ទីទៃ​ពី​គ្នា ឬ​អំពី​មេបា​ដែល​មាន​ជាតិ ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទីទៃ​ពី​គ្នា ។
  កូន​កាត់
  កូន​នេះ​កាត់​ទៅ​ខាង​ម្តាយ ។

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

សន្តានពាក្យ កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

 • វចនានុក្រមជួនណាត