សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កិចកុច > ក-+ កិច + ក- +កុច) > កកិចកកុច។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាមកែប្រែ

កកិចកកុច (kâkĕchkâkŏch)

  1. ដែល​មាន​ចិត្តវៀច, មានគំនិតគេចកែ
    មនុស្សកកិច​កកុច

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ​ ជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស