សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កែងកោង> ក- + កែង​ + ក- + កោង > កកែងកកោង។ (ផ្នត់ដើម)

នាមកែប្រែ

កកែងកកោង (kâkêngkâkaông)

  1. កិរិយាពុំគប្បី

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កកែងកកោង (kâkêngkâkaông)

  1. កោង, ព្រហើន, ឥត​មាន​លំអុត​លំឱន

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន​-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស