សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

សន្លាក់កកែប: សន្លាក់ចន្លោះឆ្អឹងជើងសត្វ និង ច្រវែកជើង

ខ្មែរកែប្រែ

ការញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កកែប (kâkêb)

  1. អវយវៈសត្វ​ចតុប្បាទ​ពួក​ខ្លះ នៅ​ត្រង់​គន្លាក់កែង​ជើង​ខាង​ក្រោយ​គល់ក្រចកជា​ខាង​ក្រោម​កែប​ទាំងគូ
    កកែបគោ។
    កកែប​ក្របី។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ​ជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស