សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កោស > ក- + កោស > កកោស។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកោស (kâkaôs)

  1. កោស​ដោយ​ធ្វេសប្រហែសឥត​មាន​បំណង​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​វត្ថុ​មួយ​និង​វត្ថុ​មួយ​របក​របោច​ខូច​ខាត​ឡើយ។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  • ២. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស