សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ???

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កក្រាញ់ (kâkranh)

  1. អតីតភូមិនៃអតីតឃុំសៀមរាប អតីតស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  2. ភូមិនៃសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ