សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កងណក (kâng'nâk)

  1. ភូមិនៃឃុំវើនសៃ ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ