សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

ទំរង់ឆ្លាស់កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កុញ > កង- + ្កុញ 'កុញ' > កង្កុញ។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កង្កុញ (kângkŏnh)

  1. អង្កុញ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. Online Dictionary