សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វល់ > ក 'ខ ក្លាយជា ក' + -ង- + ្វល់> កង្វល់។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កង្វល់ (kângvôl)

  1. សេចក្ដី​ខ្វល់​ចិត្ត ខ្វល់​គំនិត
    ខ្ញុំមាន​កង្វល់ (កុំ​ប្រើ​ថា​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​កង្វល់)។
  2. ការកើតសង្គ្រាម ឬ មានកើតបះបោរ ចលាចលអ្វី មានកង្វល់ មានក្ដីខ្វល់។ ប្រើបានជាមួយស្រុក រឺ ប្រទេស។
    ស្រុក​កើត​កង្វល់

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស