សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វិន > ក 'ខ' + -ង- + ្វិន > កង្វិន។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាមកែប្រែ

កង្វិន (kângvĭn)

  1. ដែល​ខ្វិន
    បុរស​កង្វិន
  2. (ពាក្យទ្រគោះ, ផរុសវាចា) ដែលប្រើជាមួយពាក្យ អា
    អា​កង្វិន!

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កង្វិន (kângvĭn)

  1. មនុស្ស ឬ​ សត្វ​ដែលខ្វិន

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. Online Dictionary