សូមដាក់សំឡេងផង។

កង្ហិតដុះនៅកម្ពុជាក្រោម
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កង្ហិត (kânghĕt)

  1. រុក្ខជាតិឱសថមួយប្រភេទដែលមានផ្កាលឿង ឈ្មោះវគ្គីសាស្ត្រគឺ សេណ្ណា/Senna រាប់ជាពួក ស្ថិតក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរង កាស៊ីនែ/Cassiinae ចាត់ចូលក្នុងអំបូរសាកជាតិ-ផ្វាបាស៊ែ/Fabaceae

ន័យដូចកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស