បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កញ្ចន់គុយ (kânhchânkŭy)

  1. ភូមិនៃឃុំយាង ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ