សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ កែប្រែ

ទម្រង់ឆ្លាស់ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

ក័ម-ពុច ឬ ក័ម-ពុ ជៈ[kampuc]/[kampu-ceak]

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីសំស្ក្រឹត kamvuja(កម្វុជ), បាលី kambuja(កម្ពុ “មាស” + ជា “កើត, កំណើត” = សុវណ្ណ​ភូមិ “ទី​កើត​មាស, ភូមិ​ប្រទេស​ជា​ទី​កើត​នៃ​មាស”)

នាម កែប្រែ

កម្ពុជ

  1. ពាក្យ​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​នៃ ប្រទេស​ខ្មែរ​យើង, យើង​ហៅ​ប្រទេស​របស់​យើង​ថា កម្ពុជ​រដ្ឋ ក៏​បាន, ថា កម្ពុជ​ប្រទេស ក៏​បាន, ថា ប្រទេស​កម្ពុជា ក៏​បាន, ថា ប្រទេស​ខ្មែរ ក៏​បាន, ថា ខេមរប្រទេស ក៏​បាន, ថា ខេមរ​រដ្ឋ ក៏​បាន កាល​ណា​បើ​កវី​ជាតិ​យើង​ត្រូវ​ការ​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ ឬ​ក្នុង​ការ​តែង​សេចក្ដី​ជា​ពាក្យ​រាយ​ខ្លះ, យើង​អាច​ហៅ​ប្រទេស​យើង​បាន​តាម​ត្រូវ​ការ, ប៉ុន្តែ​ពាក្យ​ប្រើ​ក្នុង​ផ្លូវ​ការ យើង​សរសេរ យើង​ហៅ កម្ពុជ​រដ្ឋ ឬ ប្រទេស​កម្ពុជា

បំណកប្រែ កែប្រែ

ផ្នត់ដើម កែប្រែ

កម្ពុជ

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​សព្ទ​ដទៃ​ជា​សមាស​នាម (អ. ថ. កម្ពុជៈ) ។

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត