សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

កាំពុជៈរាត់[kampuceak-roat]

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ បាលី រឺ សំស្ក្រឹត កម្ពុជ-+បាលី រដ្ឋ>កម្ពុជរដ្ឋ

កម្ពុជរដ្ឋ

  1. រដ្ឋ ឬ ប្រទេស​កម្ពុជា (ប្រទេស​ខ្មែរ) ជាដើម ។

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត