សូមដាក់សំឡេង ។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ទម្រង់ឆ្លាស់ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី kasikara

នាម កែប្រែ

កសិករ

  1. អ្នក​ធ្វើ​កសិកម្ម
  2. ភូមិនៃឃុំសំឡាញ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពតភូគព្ភក្រម:០៧០១១០០១ [១]

ន័យដូច កែប្រែ

ពាក្យសំរង់ កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

គុណនាម កែប្រែ

កសិករ

  1. នៃកសិកម្ម, ដែលធ្វើកសិកម្ម ។

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត