សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ កែប្រែ

ទម្រង់ឆ្លាស់ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី kasikāra

នាម កែប្រែ

កសិការ

  1. ទម្រង់ឆ្លាស់នៃ កសិករ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

គុណនាម កែប្រែ

កសិការ

  1. ទម្រង់ឆ្លាស់នៃកសិករ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត