វិគីភីឌា

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

បើតាមលោក ប៉ែន-សុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាននិយាយថា ក៥ គឺមកពីពាក្យ កែន កម្លាំង កាប់ព្រៃ ការពារ ព្រំដែនកម្ពុជា> កទី១គឺ កែន, កទី២គឺ កម្លាំង, កទី៣គឺ កាប់ព្រៃ, កទី៤គឺការពារ, កទី៥គឺ ព្រំដែនកម្ពុជា។

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

ក៥

  1. ផែនការសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជា

ពាក្យទាក់ទង

កែប្រែ

បំនកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សារសំឡេងលោកប៉ែនសុវណ្ណ