ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ រដ្ឋ- + -អភិបាល

នាមកែប្រែ

រដ្ឋាភិបាល

  1. (វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ) អង្គការចាត់តាំងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋមួយ ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ និង គ្រប់គ្រងកិច្ចការនានារបស់រដ្ឋ ដែលជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋ គ្មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈបដិវត្តន៍ រដ្ឋប្រហារ ការបោះឆ្នោត និង វិធីផ្សេងៗ ខាងផ្លូវច្បាប់
    ឧ. ចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ប្រកបដោយជោគជ័យថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។[១]

ន័យដូចកែប្រែ

ពាក្យសំរង់កែប្រែ

បំនកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ រដ្ឋាភិបាល
  2. វិគានុក្រមអង់គ្លេស មេពាក្យ government