សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ក្អិល > ក- + ក្អិល > កក្អិល។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្អិល (kâkqĕl)

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ចម្រើន​កិរិយា​ដែល​នៅ​មាន​កំលាំងចិត្ត​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង។
    និយាយ​កក្អិល

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កក្អិល (kâkqĕl)

  1. ដែលមានកំលាំងចិត្តចម្រើនប្លែកឡើង
    សំដី​កក្អិល

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជជួន-ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស