សូមដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង + កន់ ('អង្កន់ > កន់') >> កងកន់

នាមកែប្រែ

កងកន់ (kâng'kânn)

  1. គ្រឿងប្រដាប់ដៃមួយប្រភេទធ្វើពីលោហៈ មានបន្ទោរទំហំប្រហែលប្រាំមួយសង់ទីម៉ែត្រ ជាបន្ទះអង្កន់ៗចំនួន៤ ឬ ៥ កងជាប់ៗគ្នា សម្រាប់តួនាយរោង តួយក្ស និង តួស្វា ក្បាច់ពាក់លម្អជុំវិញកដៃបន្ទាប់ពីកងរាក់

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ព្រឹត្តិបត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ