សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វាក់ > ក 'ខ' + -ង- + ្វាក់> កង្វាក់។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាមកែប្រែ

កង្វាក់ (kângvéak)

  1. ដែល​ខ្វាក់

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កង្វាក់ (kângvéak)

  1. មនុស្ស​ឬ​សត្វ​ដែល​ខ្វាក់ ។
    គោ​កង្វាក់
  2. (ពាក្យទ្រគោះ, ផរុសវាចា) ប្រើដើម្បីហៅសង្កត់នៃអោយខ្លាំងជេរថាបុគ្គលនោះខ្វាក់ ក្នុងន័យធៀបទៅនឹងមនុស្សខ្វាក់។
    ខ្មោចអាកង្វាក់!។

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  2. Online Dictionary