សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ចោត > កញ- + ្ចោត 'ចោត' > កញ្ចោត។ (ផ្នត់ដើម) រឺ ខ្ចោតៗ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ចោត > កញ្ចោត។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ចោត (kânhchaôt)

  1. ដែល​ខ្ចក​ដោយ​មាន​ជើង​ចោតម្ខាង​ឬ​ទាំង​ពីរ​ខាង ហើយ​ដើរ​ខ្ចោត​ៗ ជាន់​ដី​ដោយ​ចុង​ជើង កែង​ជើងផុតពី​ដី។
  2. (ពាក្យទ្រគោះ) មនុស្សកញ្ចោត ប្រើសម្រាប់ហៅជាមួយពាក្យអាដើម្បីហៅមនុស្សដោយទ្រគោះ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ