សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្ចោប > ក 'ខ' + -ញ- + ្ចោប> កញ្ចោប។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កញ្ចោប (kânhchaôb)

  1. របស់​ដែល​គេ​ខ្ចោប, គេ​វេច

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមរនាប់កែប្រែ

កញ្ចោប (kânhchaôb)

  1. របាប់រាប់ចំនួនជារបស់ក្ដោបៗ។
    អង្ករ​មួយ​កញ្ចោប

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary