មើលផងដែរ ៖ , ករ, -ករ, និង -ករណ៍

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក៏
ឡាតាំងយានកម្ម
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑ/


និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពី ខ្មែរបុរាណ (ka, *ko, *kar) ។ ធៀបនឹង សៀម ก็ (ក៏)

ឈ្នាប់

ក៏

  1. សម្រាប់និយាយតប្រយោគដោយឡែក ដែលជាសំនួនស្រប ឬសំនួនសង្កត់ន័យ ឬលំដាប់លំដោយនៃប្រយោគដើម។
    ឧ. អ្នកក៏ទៅ ខ្ញុំក៏ទៅ។
    ឧ. ឬក៏នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ?

ន័យដូច

ពាក្យដកស្រង់

បំនកប្រែ