សូមមើលផងដែរ ករ ក៏ និង -ករ

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ ករណ៍

ពាក្យបន្ថែមចុង

កែប្រែ

-ករណ៍

  1. ពាក្យបន្ថែមចុងសំរាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ពាក្យ ខ្មែរ ដែលមានន័យថា ករណីយ-, -កិច្ចការ, ករណ-[១]

បំនកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ ករណនាម