សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ ចុងកល្ប

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

ចុងកាល់

  1. អតីតខែត្រមួយក្នុងបុរាណសម័យ។
  2. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​សៀមរាប សម័យព្រះរាជាណាចក្រទីមួយ
  3. ស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម័យបច្ចុប្បន្ន។
  4. ឃុំនៃស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  5. ភូមិនៃឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
  6. ស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  7. ឃុំនៃស្រុកចុងកាល់
  8. ភូមិនៃឃុំចុងកាល់

ពាក្យទាក់ទង

កែប្រែ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត