សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ ឧត្តរ+មានជ័យ>ឧត្តរមានជ័យ។

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

ឧត្តរមានជ័យ

  1. ឈ្មោះ​ខេត្ត​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ, បំបែក​ចេញ​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប​ហើយ​តែង​តាំង​ឡើង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៦៦ (ព្រះ​រាជ​ក្រម​លេខ ២៨២- បរ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ​១ មីនា ១៩៦៦)។

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត